Nội dung khóa học

7 bài học

Bài 1: Nhập môn CSDL Thời lượng: 00:15:13
Bài 2: Tạo cơ sở dữ liệu Thời lượng: 00:08:12
Bài 3: Tạo bảng Thời lượng: 00:15:47
Bài 4: Kiểu dữ liệu trong SQL Server Thời lượng: 00:11:25
Bài 5: Thêm, sửa, xóa dữ liệu Thời lượng: 00:16:35
Bài 6: Tạo khóa chính, khóa ngoại Thời lượng: 00:31:35
Bài 7: Truy vấn dữ liệu cơ bản Thời lượng: 00:16:42
SQL Server cơ bản

Miễn phí

Nhận 30 điểm
Khoảng 3 giờ để hoàn thành
Trình độ sơ cấp

Yêu cầu

Không có yêu cầu

Tài nguyên chia sẻ

Vui lòng click nút học ngay để xem tài nguyên chia sẻ nhé