Nội dung khóa học

21 bài học

Bài 1: Giới thiệu laravel Thời lượng: 05:20
Bài 2: Khởi tạo Project Thời lượng: 06:58
Bài 3: Cài đặt NPM Thời lượng: 04:46
Bài 4: Tạo database User Thời lượng: 10:36
Bài 5: Migration Thời lượng: 12:11
Bài 6: Seeder Thời lượng: 07:37
Bài 7: View trong Laravel Thời lượng: 08:47
Bài 8: Route và View Thời lượng: 14:08
Bài 9: Xuất dữ liệu ra View Thời lượng: 10:45
Bài 10: Middleware Thời lượng: 08:14
Bài 11: Menu điều hướng Thời lượng: 14:08
Bài 12: Url current Thời lượng: 09:31
Bài 13: Thêm mới dữ liệu Thời lượng: 16:08
Bài 14: Validate Thời lượng: 18:26
Bài 15: Chỉnh sửa dữ liệu Thời lượng: 13:12
Bài 16: Delete dữ liệu Thời lượng: 23:59
Bài 17: Soft delete Thời lượng: 24:14
Bài 18: Phục hồi dữ liệu Thời lượng: 17:28
Bài 19: Giới thiệu tính năng quản lý game Thời lượng: 05:12
Bài 20: Upload laravel lên hosting Cpanel Thời lượng: 16:38
Bài 21: Cách cài đặt source code Laravel tải về từ Github Thời lượng: 07:14
Laravel cơ bản

Miễn phí

Nhận 30 điểm
Khoảng 3 giờ để hoàn thành
Trình độ sơ cấp

Yêu cầu

Yêu cầu có kiến thức nền tảng PHP, lập trình hướng đối tượng, HTML-CSS cơ bản, Javascript cơ bản

Tài nguyên chia sẻ

Vui lòng click nút học ngay để xem tài nguyên chia sẻ nhé