Nội dung khóa học

18 bài học

Bài 1: Try - Catch Thời lượng: 00:09:41
Bài 2: Bài tập nhập thông tin người Thời lượng: 00:34:07
Bài 3: Bài tập tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất Thời lượng: 00:35:51
Bài 4: Bài tập phân quyền người dùng Thời lượng: 00:21:34
Bài 5: Phần mềm quản lý danh bạ - giới thiệu Thời lượng: 00:03:00
Bài 6: Phần mềm quản lý danh bạ - Tạo giao diện Thời lượng: 00:09:31
Bài 7: Tạo List lưu trữ danh bạ Thời lượng: 00:13:07
Bài 8: Thêm, sửa, xóa danh bạ Thời lượng: 00:40:27
Bài 9: Tạo chức năng tìm kiếm Thời lượng: 00:36:05
Bài 10: Save và load data Thời lượng: 00:24:27
Bài 11: Phần mềm quản lý nhân sự Thời lượng: 00:06:25
Bài 12: Phần mềm quản lý nhân - Tạo giao diện Thời lượng: 00:09:47
Bài 13: Tạo chức năng đăng nhập và phân quyền Thời lượng: 00:39:27
Bài 14: Thêm, sửa, xóa tài khoản Thời lượng: 00:32:40
Bài 15: Thêm, sửa, xóa phòng ban Thời lượng: 00:23:05
Bài 16: Xem, thêm, sửa, xóa nhân viên Thời lượng: 01:17:39
Bài 17: Xuất danh sách Excel Thời lượng: 00:19:10
Bài 18: Phần mềm quản lý nhân sự - Tổng kết Thời lượng: 00:22:34
Lập trình C# nâng cao

Miễn phí

Nhận 30 điểm
Khoảng 3 giờ để hoàn thành
Trình độ sơ cấp

Yêu cầu

Yêu cầu đã xem các khóa học Lập trình C# cơ bản, lập trình C# hướng đối tượng, lập trình C# nâng cao

Tài nguyên chia sẻ

Vui lòng click nút học ngay để xem tài nguyên chia sẻ nhé