Nội dung khóa học

8 bài học

Bài 1: Lập trình hướng đối tượng là gì Thời lượng: 00:11:51
Bài 2: Đối tượng và lớp trong C# Thời lượng: 00:05:54
Bài 3: Hàm khởi tạo và hàm hủy Thời lượng: 00:11:36
Bài 4: Phạm vi truy cập trong C# Thời lượng: 00:12:43
Bài 5: this và static trong C# Thời lượng: 00:11:43
Bài 6: Tính kế thừa Thời lượng: 00:15:31
Bài 7: Tính đa hình Thời lượng: 00:06:05
Bài 8: Interface Thời lượng: 00:10:15
Lập trình C# hướng đối tượng

Miễn phí

Nhận 30 điểm
Khoảng 3 giờ để hoàn thành
Trình độ sơ cấp

Yêu cầu

Yêu cầu đã xem khóa học Lập trình C# cơ bản.

Tài nguyên chia sẻ

Vui lòng click nút học ngay để xem tài nguyên chia sẻ nhé