27 tháng 12, 2019

Nhập xuất dữ liệu cơ bản trong C#

Khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó thì điều chúng ta quan tâm đầu tiên thường là cách nhập, xuất dữ liệu. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về các lệnh nhập xuất cơ bản trong C#.

Nhập xuất dữ liệu cơ bản trong C#

Thông thường để nhập, xuất dữ liệu trong C#, các lập trình viên sẽ sử dụng 5 câu lệnh sau:
 • Console.Write(); 
 • Console.WriteLine();
 • Console.Read();
 • Console.ReadLine();
 • Console.ReadKey();
Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt các lệnh trên. 

1. Xuất dữ liệu trong C#

1.1: Lệnh xuất dữ liệu

- Console.Write(giá trị cần in ra màn hình);
Lệnh này dùng để in giá trị trong dấu ngoặc đơn ra màn hình. Giá trị có thể là 1 ký tự, chuỗi ký tự, số.
Ví dụ
Console.Write(Chào mừng bạn đến với Blog Quản trị máy tính);
Kết quả là dòng chữ Chào mừng bạn đến với Blog Quản trị máy tính sẽ hiện lên màn hình.

Console.WriteLine(giá trị cần in ra màn hình);
Lệnh này có tác dụng tương tự lệnh trên nhưng sau khi in giá trị ra màn hình thì hệ thống sẽ đặt con trỏ xuống dòng tiếp theo. Tức nghĩa là viết ra rồi xuống dòng. Giống với lệnh writeln trong Pascal.

Ngoài ra bạn có thể dùng 2 cách sau để xuống dòng.
 • Chèn \n vào trong dấu ngoặc đơn của câu lệnh Console.Write
 • Dùng lệnh Environment.NewLine
Ví dụ
Console.Write("Xin chao \n");
Console.WriteLine("Ban ten la gi"); 
Console.Write("Ban bao nhieu tuoi"); 
Console.Write(Environment.NewLine);
Console.Write("Ban tu dau den");
Console.ReadLine();
Lưu ý
- Bạn cần gõ lệnh Console.ReadLine(); ở cuối chương trình để dừng màn hình chương trình lại. Nếu không chương trình sẽ chạy xong rồi tự tắt.
- C# có phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy bạn nên chú ý ghi nhớ chính xác các câu lệnh. 
- Đa số mọi người thường dùng lệnh Console.WriteLine để xuống dòng, rất ít người dùng \n hoặc Environment.NewLine


1.2: Cộng dồn chuỗi in ra màn hình

Thay vì phải viết 2 dòng lệnh như thế này:
Console.Write("Tuoi cua ban la ");
Console.Write(27); 
Thì chúng ta có thể viết là: 
Console.Write("Tuoi cua ban la " +27);

1.3: In giá trị ra màn hình theo thứ tự

Chúng ta có thể đánh số thứ tự để in các giá trị ra màn hình. Ví dụ:
Console.Write("Tuoi cua cac ban lan luot la {0} {1} {2}", 27,28,29);
Hệ thống sẽ in số 27 tương ứng với vị trí {0}, 28 với {1}, 29 với {2}. Lưu ý là trong lập trình thì thứ tự sẽ được bắt đầu từ 0 nhé. 


2. Nhập dữ liệu trong C#

- Console.Read();
Lệnh này có tác dụng đọc 1 ký tự từ bàn phím và trả về kiểu số nguyên là mã ASCII của ký tự đó. Lệnh này không đọc được các phím chức năng như Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock, Tab, ......
Ví dụ mình gõ a thì hệ thống sẽ trả về kết quả là 97, gõ A thì trả về là 65.

Console.ReadLine();
Lệnh này có tác dụng đọc dữ liệu từ bàn phím cho đến khi xuống dòng (tức nghĩa là người dùng gõ Enter thì dừng).
Bạn có thể kết hợp với lệnh xuất dữ liệu để in ra màn hình chính giá trị nhập vào. 

Console.WriteLine(Console.ReadLine());
Console.ReadLine();
Ví dụ:

Console.ReadKey(tham số kiểu bool);
Lệnh này cũng dùng để đọc một ký tự từ bàn phím nhưng trả về kiểu ConsoleKeyInfo (là một kiểu dữ liệu có cấu trúc được định nghĩa sẵn để chứa những ký tự của bàn phím bao gồm các phím chức năng).
Tham số kiểu bool bao gồm 2 giá trị: true hoặc false. Nếu là true thì phím được ấn sẽ không hiển thị lên màn hình console mà được đọc ngầm. Nếu là false thì phím được ấn sẽ hiển thị lên màn hình console. Nếu để trống thì mặc định sẽ là false.
Ví dụ:

Console.ReadKey();
Console.ReadKey(false);
Console.ReadKey(true);
Bạn bấm chạy chương trình rồi gõ 3 phím ký tự bất kỳ. Kết quả là 2 ký tự đầu sẽ hiển thị, ký tự thứ 3 sẽ không hiển thị. 


3. Thực hành nhập xuất dữ liệu cơ bản trong C#

Đầu tiên hãy khởi tạo chương trình Console App (.NET Framewwork)Tiếp theo, bạn hãy thực hành gõ 2 chương trình sau:

Bài 1: Viết chương trình nhập thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, quên quán, địa chỉ thường trú) rồi in ra màn hình.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Nhap_xuat_du_lieu_co_ban
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Hiển thị tiếng Việt
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      
      //Nhập thông tin cá nhân
      Console.WriteLine("Xin chào, mời bạn nhập thông tin cá nhân");
      Console.Write("Họ tên: ");
      Console.WriteLine("Tên của bạn là: " + Console.ReadLine());
      Console.Write("Ngày sinh: ");
      Console.WriteLine("Bạn sinh ngày: " + Console.ReadLine());
      Console.Write("Quê quán: ");
      Console.WriteLine("Quê của bạn ở: " + Console.ReadLine());
      Console.Write("Địa chỉ thường trú: ");
      Console.WriteLine("Địa chỉ thường trú của bạn là: "+ Console.ReadLine());
      
      //Dừng màn hình
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Kết quả

Bài 2: Viết chương trình nhập vào thông tin cá nhân của công dân tuyển chọn nhập ngũ, gồm các trường họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, tên bố, tên mẹ.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Tuyen_chon_cong_dan_nhap_ngu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Khai báo biến
      string hoten, gioitinh, ngaysinh, diachi, sodienthoai, tenbo, tenme;

      //Hiển thị tiếng Việt
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

      //Nhập thông tin công dân
      Console.WriteLine("Mời nhập thông tin công dân");
      Console.Write("Họ tên: ");
      hoten = Console.ReadLine();
      Console.Write("Giới tính: ");
      gioitinh = Console.ReadLine();
      Console.Write("Ngày sinh: ");
      ngaysinh = Console.ReadLine();    
      Console.Write("Địa chỉ thường trú: ");
      diachi = Console.ReadLine();
      Console.Write("Số điện thoại: ");
      sodienthoai = Console.ReadLine();
      Console.Write("Họ tên bố: ");
      tenbo = Console.ReadLine();
      Console.Write("Họ tên mẹ: ");
      tenme = Console.ReadLine();

      //Dừng màn hình
      Console.ReadKey();


    }
  }
}
Kết quả:SHARE THIS

Blogger Nguyễn Dương

Có một câu nói mà mình rất thích đó là "Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không cần học thêm điều mới nữa". Chính vì thế mà hãy luôn luôn học hỏi, con người chỉ ngừng phát triển khi ngừng học hỏi. Nếu như bạn chưa hiểu nội dung bài viết hoặc đang khúc mắc khi thao tác thì hãy bình luận phía dưới bài viết để mọi người cùng thảo luận nhé!